Zadanie:
„Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej na terenie subregionu siedleckiego”
Cele zadania:
1) Wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, uczestniczących w projekcie, w szczególności poprzez:
– wzrost profesjonalizacji działań PES i PS oraz rozwój kompetencji ich liderów, a także animowanie i prowadzenie współpracy na poziomie lokalnym i subregionalnym;
– podniesienie umiejętności skutecznego zarządzania PES i PS, poprzez zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług informacyjnych, doradczych, edukacyjnych oraz animacyjnych, dających wszechstronną wiedzę i umiejętności prowadzenia działalności w obszarze ekonomii społecznej w subregionie siedleckim;
– wzrost wiedzy i umiejętności przedstawicieli PES i PS dot. współpracy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej;
– rozwój współpracy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej PES i PS, w szczególności poprzez budowanie trwałości partnerstw istniejących oraz budowanie nowych partnerstw lokalnych oraz form aktywności obywatelskiej
2) Profesjonalizacja działań Oferentów, skierowanych do sektora ekonomii społecznej, w szczególności poprzez możliwość zapewnienia kompleksowego i długofalowego działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w szczególności wsparcia PES i PS.
Adresaci zadania:
Społeczności lokalne, grupy nieformalne, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne z terenu subregionu siedleckiego (miasto Siedlce, powiaty: siedlecki, węgrowski, sokołowski, łosicki i garwoliński).
W ramach zadania oferujemy:
  • usługi animacji lokalnej zmierzające do pobudzenia aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej,
  • doradztwo ogólne (indywidualny plan rozwoju dla liderów lokalnych, PES/PS),
  • doradztwo specjalistyczne (prawne, księgowo-podatkowe, marketingowe, coaching),
  • usługi księgowo-podatkowe,
  • szkolenia otwarte (pozyskiwanie środków, marketing i media społecznościowe, rozwój lokalny),
  • Szkoła Moderatorów Partycypacji Publicznej,
  • Kurs „Rozwój lokalny i innowacje społeczne – rola organizacji pozarządowych”
  • Szkoła zarządzania PES
Realizatorzy:
Lider: Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
Partner: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Partnerzy:
Gmina Wodynie, Gmina Zbuczyn, Gmina Sabnie, Miasto Łosice
Kadra projektu:
Piotr Frączak (Animator), email: piotr.fraczak@gmail.com
Beata Juraszek – Kopacz (Doradca Kluczowy), email: bjuraszekk@frso.pl
Andrzej Rybus-Tołłoczko (Doradca kluczowy), email: biuro@krzesk.pl
Beata Siedlecka (Specjalista ds. wsparcia finansowego dla GI/PES/PS/Specjalista ds. klastra), email: beatasiedlecka.frso@gmail.com
Katarzyna Stanisławowska (Doradca Kluczowy), email: stanislawowska.k@gmail.com
Kamila Śmieciuch (Animator), email: biuro@krzesk.pl
Kontakt:
Biuro SOKIAL, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, II piętro, pokój nr 201
Tel. (25) 631 81 98, tel. 728 521 777, e-mail: biuro@krzesk.pl
Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego